Holotropic Breathwork eli Holotrooppinen Hengitystyöskentely pähkinänkuoressa

Holotrooppinen Hengitystyöskentely on voimakas itsetutkiskelun ja terapian menetelmä, jossa hyödynnetään holotrooppisten tajunnantilojen, tunnneilmaisun ja kehotyöskentelyn eheyttävää voimaa. Se on olemukseltaan voimaannuttava menetelmä, joka auttaa lisäämään yhteyttä ja luottamusta omaan sisäiseen viisauteen (Inner healing wisdom).

Menetelmä yhdistelee muutamia elementtejä, kuten syvähengitystä, turvallisen tilan luomista ja sisäistä prosessia tukevaa musiikkia, joiden avulla antaudutaan omaan sisämaailmaan kokemaan holotrooppisia tajunnantiloja.

Sana holotrooppinen on johdettu kreikan kielestä ja se tarkoittaa “liikettä kohti kokonaisuutta” (holos: kokonaisuus, trepein: liikkua johonkin suuntaan), joka kuvaa holotrooppisten tajunnantilojen vaikutusta yleisellä tasolla.

Kun holotrooppisia tajunnantiloja hyödynnetään vastuullisesti ja turvallisesti, voivat ne olla parantavia, muutosvoimaisia ja informatiivisia. Ne voivat tuoda tietoisuuteemme sekä eheyttäviä että kokemusmaailmaa avartavia kokemuksia ja tehdä meistä näin kokonaisempia. Holotrooppisessa Hengitystyöskentelyssä sisäistä matkaa ei aiheuta ulkoinen aine eivätkä fasilitoijat ohjaile kokemusta, vaan ideana on luoda turvallinen tila, jossa jokainen voi antaa kokemuksen nousta spontaanisti sisältään.

Holotrooppinen Hengitystyöskentely on hengitysmenetelmien maailmassa syvällisten sisäisten kokemusten menetelmä, jolle otetaan erillinen tila ja aika omasta arjesta. Menetelmää ei tule tehdä turvallisuussyistä yksin tai ilman koulutettua fasilitoijaa.

Holotrooppisen Hengitystyöskentelyn rakenne: valmistautuminen, sessio ja integraatio

Holotrooppinen Hengitystyöskentely ei ole ainoastaan tietynlainen hengitystekniikka, vaan menetelmä pitää sisällään oleellisesti myös muita elementtejä, kuten turvallisen tilan luomisen, tunneilmaisun sekä mahdollisuuden ihmiskontaktiin. Koska sessioiden aikana tulevat kokemukset voivat toisinaan olla hyvinkin voimakkaita, ovat myös sessioon valmistautuminen ja kokemusten integroiminen tärkeitä osia menetelmää. Holotrooppista Hengitystyöskentelyä tehdään tavallisesti viikonlopun mittaisissa ryhmä-työpajoissa, mutta myös yksilölliset sessiot ovat mahdollisia. 

Valmistautuminen

Tavallisesti työpajan ensimmäinen päivä keskittyy valmistautumiseen. Sen aikana käydään läpi sessioiden käytännöt sekä hyödyllisiä ja turvallisia tapoja navigoida holotrooppisissa tajunnantiloissa. Hyödynnämme valmistautumisessa usein myös muita kokemuksellisia menetelmiä, kuten taidetta, meditaatiota tai liikettä, joiden kautta saamme vahvemman yhteyden itseemme ja sisällämme tapahtuviin prosesseihin. 

Sessio

Varsinaisena hengittelypäivänä pidetään kaksi sessiota: sessiot toteutetaan pareittain, joissa yhden session aikana ollaan vuoropäin hengittäjän tai sitterin (sit: istua) rooleissa. Noin kolmituntisen session aikana hengittäjä makaa patjalla silmät suljettuna tai peitettynä ja häntä neuvotaan suuntaamaan täysi huomio sisäiseen maailmaan.

Hengittäjiä kannustetaan hengittämään hieman syvemmin ja nopeammin kuin tavallisesti, ilman taukoa hengitysten välissä, ja seuraamaan sitä mitä hetkessä tapahtuu. Hengitystyylin suhteen teknisesti oikea suoritus ei ole tärkeässä osassa - eri ihmiset tekevät sen eri tavoin ja session aikana hengitystapa voi ja saa vaihdella vapaasti - hengitystyyli on enemmänkin apuna sisäisen prosessin käynnistämisessä ja sen syventämisessä, johon voi aina halutessaan palata. Koko session ajan soi sessiota varten koostettu musiikkivalikoima, joka helpottaa holotrooppisiin tajunnantiloihin pääsyä ja sisäisen matkan etenemistä.

Sessioiden yleisenä strategiana on seurata sitä, mitä hetkessä tapahtuu ja antaa sille täysi ilmaisu. Esimerkiksi jos itkettää, sallitaan itkun tulla. Jos ei tapahdu mitään, pysytään sen kanssa. Jos kehossa alkaa tapahtumaan jotain, annetaan tapahtua ja seurataan sitä. Kaikille kokemuksille ja ilmauksille annetaan tilaa turvallisten rajojen puitteissa: fasilitoijat kannustavat hengittäjiä pysymään kokemuksensa kanssa ja syventämään sitä, mitä hetkessä tapahtuu.

Tämä voi johtaa mitä moninaisimpiin kokemuksiin ja ilmaisuihin, kuten voimakkaisiin tunteellisiin purkauksiin; haluun laulaa, nauraa, itkeä tai huutaa; monenlaisiin kehollisiin tuntemuksiin ja muistoihin; keholliseen ilmaisuun kuten tärinään, heilumiseen, vääntyilyyn tai spontaaneihin jooga-asanoihin; mielessä koettaviin muistoihin, visioihin tai oivalluksiin; regressiivisiin kokemuksiin sekä traumojen uudelleen elämiseen ja tietoiseen käsittelyyn; syntymän ja kohtuajan kokemuksiin; kuoleman ja uudelleensyntymän kokemuksiin; monenlaisiin transpersoonallisiin kokemuksiin, kuten ylisukupolvisiin kokemuksiin, mystisiin kokemuksiin, eläinoppaiden tai jumaluuksien kohtaamisiin ja niin edelleen. Kokemuksen mahdollisuudet vaikuttavat olevan lähestulkoon rajattomat mutta eivät sattumanvaraiset, sillä kokemuksen sisältö on hyvin yksilöllinen ja tavallisesti erityisen merkityksellinen hengittäjälle.

Sitterin ja fasilitoijien tehtävät ovat yksinkertaiset: pitää hengittäjälle turvallista tilaa ja olla hänelle läsnä, antaen hengittäjän käydä läpi sisäistä prosessiaan omassa tahdissaan ja omalla tyylillään. Myös sitterinä oleminen on usein hyvin koskettava ja vaikuttava kokemus. Hengittäjän niin halutessa sitteri tai fasilitoija voivat olla myös aktiivisemmin tukemassa sisäistä prosessia tai auttaa perusasioissa, kuten viltin, nenäliinan tai veden antamisessa. Hengittäjä voi missä tilanteessa tahansa pyytää esimerkiksi empaattista kosketusta tai läheisyyttä, joka voi olla itsessään hyvin eheyttävää tai antaa tarvittavan turvan tunteen päästä syvemmälle omassa prosessissa.

Fasilitoijaa voi pyytää avuksi myös mistä tahansa muusta syystä. Tarvittaessa fasilitoijat voivat tehdä kehotyöskentelyä, joka auttaa usein prosessia etenemään haastavammissa tai jumiintuneissa tilanteissa. Session lopussa fasilitoijat tarkastavat, että hengittäjä on tullut tarpeeksi takaisin holotrooppisista tajunnantiloista ja että prosessi on tullut hyvään päätökseen. Jos näin ei ole, fasilitoijat voivat auttaa prosessia kohti parempaa lopputulemaa.

Integraatio

Integraatio tarkoittaa taitoa liittää session sisältö omaan elämään merkityksellisellä ja käytännöllisellä tavalla. Session jälkeen hengittäjiä kannustetaan piirtämään mandala, joka tässä yhteydessä tarkoittaa tyhjälle paperille piirtämistä tai maalaamista ilman taiteellisia päämääriä. Mandalat auttavat usein integraatiossa toimien sanattomana ilmaisumuotona ja konkreettisena muistona, joka voi tuoda uusia oivalluksia viikkojenkin jälkeen.

Kokemuksia sanallistetaan puhepiirissä, jossa jokaisella on mahdollisuus kertoa kokemuksestaan luottamuksellisessa ilmapiirissä ilman muiden antamia tulkintoja. Työpajoissa voidaan käyttää myös muita integraatiokeinoja, kuten kollaasien tekemistä, kirjoittamista, äänirentoutusta, meditaatiota, tanssimista tai muita somaattisia harjoituksia. Työpajan lopussa annetaan vinkkejä siihen, miten integraatiota on hyvä jatkaa omassa arjessa.

Holotrooppisen Hengitystyöskentelyn historia

Stan ja Christina Grof kehittivät Holotrooppisen Hengitystyöskentelyn 1970-luvun alussa vaihtoehdoksi psykedeeliterapialle. Stan Grof on psykiatri, joka teki uraauurtavaa tieteellistä tutkimusta psykedeelien parissa vuosien 1955 ja 1973 välissä Tsekkoslovakiassa ja USA:ssa. Hän on ollut kehittämässä myös psykolyyttistä ja psykedeelistä terapiaa, ja on fasilitoinut yli 4000 LSD-sessiota tieteellisessä kontekstissa, ollen yksi kokeneimmista psykedeelitutkijoista ja -terapeuteista.

1970-luvulla psykedeelitutkimus ja -terapia kiellettiin psykedeelien tullessa laittomiksi lähes maailmanlaajuisesti, jonka myötä myös tieteellinen tutkimus jouduttiin lopettamaan. Tämä ajoi Grofin etsimään vastaavanlaista hoitomuotoa vaimonsa Christinan kanssa, sillä näyttö psykedeeliterapiasta oli ollut hyvin lupaavaa. Hiljalleen palaset loksahtivat paikoilleen Holotrooppisen Hengitystyöskentelyn syntyessä Kaliforniassa Esalen instituutissa 1970-luvun aikana. Grofin mukaan Holotrooppisessa Hengitystyöskentelyssä koetut kokemukset ja saavutetut terapeuttiset tulokset rinnastuvat syvyydeltään psykedeeliterapiaan. 

Grof on ollut perustamassa psykedeelitutkimustensa pohjalta yhdessä humanistisen psykologian perustajan Abraham Maslowin kanssa transpersoonallista psykologiaa, jossa ollaan kiinnostuneita myös ihmisen henkisyydestä ja esimerkiksi mystisistä kokemuksista.

Grof muodosti tutkimustensa pohjalta myös kattavan teorian ihmisen mielestä, johon hän yhdisteli löytöjä tietoisuudentutkimuksesta, antropologiasta, syvyyspsykologian suuntauksista, transpersoonallisesta psykologiasta sekä erilaisista henkisistä järjestelmistä ja mystisistä traditioista. Tähän teoriaan sisältyy esimerkiksi “Sisäavaruuden kartta”, jossa kuvautuu hyvin laajalla tavalla ihmiskokemuksen erilaiset syvyydet ja sen valtava spektri. Grofin kehittämä viitekehys käydään tarpeellisin osin läpi Holotrooppisen Hengitystyösktentelyn valmistautumisvaiheessa, sillä se on hyödyllinen työkalu epätavallisissa tajunnantiloissa navigointiin ja niiden ymmärtämiseen.

Holotrooppinen Hengitystyöskentely on kasvanut maailmanlaajuiseksi liikkeeksi yli tuhannen fasilitoijan voimin. Grof Transpersonal Training (GTT) järjestää fasilitoijien koulutusmoduuleja USA:ssa, Euroopassa, Venäjällä, Australiassa ja Aasiassa. Association for Holotropic Breathwork International (AHBI) on maailmanlaajuinen organisaatio, European Association for Holotropic Breathwork toimii Euroopassa ja ympäri maailmaa on runsaasti paikallisempia yhdistyksiä. Holotropic Breathwork Finland ry on perustettu vuonna 2018, ja olemme siitä lähtien järjestäneet työpajoja Suomessa. Menetelmä on täällä siis verrattain uusi, mutta se on alusta lähtien löytänyt paikkansa suomalaisten keskuudessa.

 

Tutustu aiheeseen

Voit tutustua aiheeseen lisää osoitteessa www.holotropic.fi. 

Lisää aiheesta